ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนรับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปรารถนา ศรีภูวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา เชื้อสีดา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมปอง สุดใด
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ปวีณาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฏิมาพร ไชยบุตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร เวียงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ตัวแทนจาก : ผู้แทนชุมชน
เบอร์โทร :