ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนรับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงชัย ดาราศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจารุวรรณ ชินดร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.อ.ทินกร ศรีนาง
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร เวียงเงิน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวิณี เพิ่มยินดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเลิศ แสงคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู