ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเยาวนา เชื้อสีดา

นางรจนา ชะฎาทอง

นายปรีดา อินทรักษ์

นางสาวสุภาณี มีมาก

นางเสงี่ยม จิตรโท

นางสาวเมลดา พันธ์ศรี
ครูพิเศษ (ครูจีน)

นางสาววาสนา ชะศรี
ครูพิเศษ (ครูจีน)