ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาณี มีมาก
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณัฐกุล แถวเพีย
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวนฤมล แก้วปัจจิม
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

Mrs.Donglefack Nongni Berndette
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Mr.Anang Bronnost Tegha
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.GL YNDA ABELLO,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.EVELYN BALDOZA,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.TESSIE TOMAS,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Muhammad Ahmad
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

Afshan Niaz
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุธิดา วรรณญาติ
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

นางสาวสุพัตรา ปะสานะโก
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

นางสาวรมย์ธีรา สมผิว
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

จีระนันท์ แก่นดู่
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)