กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 081-6612518

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5
เบอร์โทร : 089-6234955

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 081-0587350
อีเมล์ : yaowana_yaow@hotmail.com

นางสาวสุภาณี มีมาก
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวณัฐกุล แถวเพีย
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวนฤมล แก้วปัจจิม
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวรมย์ธีรา สมผิว
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Anang Bronnost Tegha
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.EVELYN BALDOZA,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.TESSIE TOMAS,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Muhammad Ahmad
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

Afshan Niaz
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นางสาวสุธิดา วรรณญาติ
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

นางสาวสุพัตรา ปะสานะโก
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)