ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรุณี พิลาดา
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุภาณี มีมาก

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูประจำชั้น ป.๔/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูประจำชั้น ป.๕/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูประจำชั้น ป.๖/๕

Mr.Anang Bronnost Tegha
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Mrs.Donglefack Nongni Berndette
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Miss Nova
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

MR.PHILIP ADRIAN TUDAYAN
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Miss.Sumonya Laosattana
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

นางสาวสุดารัตน์ คำไฮ
ครูพิเศษ (ครูสอนภาษาจีน)

นางสาวอัจฉราวรรณ พิมสุคะ
ครูพิเศษ (ครูสอนภาษาจีน)

Sr.GL YNDA ABELLO,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.EVELYN BALDOZA,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)

Sr.TESSIE TOMAS,OP
ครูพิเศษ (ต่างประเทศ)