ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมปอง สุดใด
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์ศิลป์

นางสาวจิรวดี ร่วมสุข
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์ศิลป์

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1