กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 087-8609519

นางปรารถนา บาลี
ครู

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครู
เบอร์โทร : 088-0379446

นางบุญเลิศ แสงคำ