ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางปรารถนา บาลี
ครูประจำชั้น ป.๑/๔

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้น ป.๓/๕

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวสมปอง สุดใด
ครูประจำชั้น ป.๕/๒

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)