ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางปรารถนา บาลี
ครูชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูชำนาญการ

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูพิเศษ(คอมพิวเตอร์)