ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

จงเสถียร อุณชาติ
ครูพิเศษดนตรีพื้นเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางทวีรัส นิลดา
ครูพิเศษศิลปะ

นางสาวจารุวรรณ วงษ์แวง
ครูพิเศษ (สอนนาฎศิลป์)

นายธีรวุฒิ ดวงบุรมย์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)

นายอนุสรณ์ ศรีสงเปือย
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)