กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

จงเสถียร อุณชาติ
ครูพิเศษดนตรีพื้นเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 086-8571337

นางทวีรัส นิลดา
ครูพิเศษศิลปะ
เบอร์โทร : 0897143056

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูพิเศษศิลปะ
เบอร์โทร : 0981926082
อีเมล์ : maxthawut.nj@gmail.com

นายธีรนนท์ ธัญญพันธ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)

นายปิยพงษ์ สุวรรณสิทธิ์
ครูพิเศษ (ครูสอนดนตรี CMG)