ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

จงเสถียร อุณชาติ
ครูพิเศษดนตรีพื้นเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวรเชษฐ แก้วสถิต
ครูพิเศษดนตรีไทย

นางทวีรัส นิลดา
ครูพิเศษศิลปะ

นางกรวรรณ บาลยอ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1