ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายทักษิณ มานาง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุชาติ บุคลิก
ครูพิเศษว่ายน้ำ

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายสุรศักดิ์ วงษ์บุตร
ครูพิเศษว่ายน้ำ

นางกฤติยา ชาวยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายถนอม ขันทะ
ครูพิเศษ