ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางศิริลักษณ์ หวังชนะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 หัวหน้าสาย ป.6

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมยง แก้วกุ่ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจิรวดี ร่วมสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4