ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางเยาวนา เชื้อสีดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางกัลยา สินชัย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสมปอง สุดใด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5