ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3, หัวหน้าสาย ป.5

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5