ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางประมวล เริ่มตระกูล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2หัวหน้าสายป.5

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางเสงี่ยม จิตรโท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5