ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
หัวหน้าสายชั้น ป.5
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสุพัตร สีเทา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางเสงี่ยม จิตรโท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6