ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรจนา ชะฎาทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5, หัวหน้าสาย ป.4

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพัตร สีเทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6