ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5, หัวหน้าสาย ป.4

นางรจนา ชะฎาทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุพัตรา สีเทา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางปนัดดา เจริญศรี
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3