ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางรจนา ชะฎาทอง
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6