ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5,หัวหน้าสายป.3

นางยุพารัตน์ เรืองเดช
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเกษร ศรีเทพ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรุณี พิลาดา
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางกรวรรณ บาลยอ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1