ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4