ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสูญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเกษร ศรีเทพ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอรุณี พิลาดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางพรรณี เสนไสย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6