ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ,หัวหน้าสายป.3

นางกรวรรณ บาลยอ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเกษร ศรีเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธิติมา สิมพา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6