ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5