ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนฤมล แก้วปัจจิม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสุนิสา แก่นโพธิ์ศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6