ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครู
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิสา แก่นโพธิ์ศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5