ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 หัวหน้าสายป.2

นางสาวณัฐวรรณ เรือนเครือ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางเกษร พิมพะทิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5