ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 หัวหน้าสายป.2

นางบุญเลิศ แสงคำ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 หัวหน้าบุคลากร

นางมนสิการ แพงคำแหง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางเกษร พิมพะทิตย์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5