ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณี เสนไสย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 หัวหน้าสาย ป.1

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางปรารถนา บาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4