ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางพรรณี เสนไสย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 หัวหน้าสาย ป.1

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที 1/2

นางศิริวิภา อุหชาติ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางปรารถนา บาลี
ประจำชั้นประถมศึกษา 1/5

นายสุชาติ บุคลิก
ครูพิเศษว่ายน้ำ

นางสาวสมปอง สุดใด
ครูพิเศษคอมพิวเตอร์ศิลป์