ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา สีเทา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูชำนาญการ

นางเกษร ศรีเทพ
ครูชำนาญการ

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูชำนาญการ

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูชำนาญการ