ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๒/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกรวรรณ บาลยอ
ครูประจำชั้น ป.๓/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2