ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูประจำชั้น ป.๖/๔
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๒/๓

นางกรวรรณ บาลยอ
ครูประจำชั้น ป.๓/๑

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูประจำชั้น ป.๔/๒