ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพัตรา สีเทา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2