กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุพัตรา ฝ่ายสูญ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอรวรรณ ชานนท์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 083-6734485

นางเกษร ศรีเทพ
ครูชำนาญการ

นางบุญเลิศ แสงคำ
ครูชำนาญการ

นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 089-6647603

นางสาวกรวรรณ จันทร์มณี
ครูชำนาญการ