ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูประจำชั้น ป.๑/๓

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูประจำชั้น ป.๒/๑

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้น ป.๓/๔

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูประจำชั้น ป.๔/๓

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๕/๓