ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูประจำชั้น ป.๖/๒
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูประจำชั้น ป.๑/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูประจำชั้น ป.๒/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้น ป.๓/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูประจำชั้น ป.๔/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูประจำชั้น ป.๕/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3