กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครู

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครู

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครู

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครู
เบอร์โทร : 088-7289615
อีเมล์ : Ratiya-nasom@hotmail.com

นางปนัดดา เจริญศรี
ครู
เบอร์โทร : 0817995795
อีเมล์ : panada_nid@hotmail.com

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครู
เบอร์โทร : 0981926082

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครู

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครู