กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมนสิการ แพงคำแหง
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฐวรรณ เรือนวงศ์
ครูชำนาญการ

นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ครูชำนาญการ

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 088-7289615
อีเมล์ : Ratiya-nasom@hotmail.com

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0817995795
อีเมล์ : panada_nid@hotmail.com

นายชาติ รุ่งเรืองศรี
ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ จงใจ
ครูชำนาญการ

นางสาวชลธิชา อำมาตหิน
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์ ตรีชา
ครูชำนาญการ