ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรติยาพร นาสมบูรณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเดือนเต็ม แพงไทย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางปนัดดา เจริญศรี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอัมรินทร์ สีทับ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางปรารถนา บาลี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5