ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการการเงิน

นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวพัธราภรณ์ บุญมีบุตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุพรรณี แสนพันนา
เจ้้าหน้าที่ธุรการ