ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุน

นายทองใบ ศิริโฉม
หัวหน้านักการภารโรง

นายธนวัฒน์ กันทะ
พนักงานขับรถ

นายหนูแดง มะบุญ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสมหมาย พลสามารถ
แม่บ้าน

นางอนุสรณ์ ภาวะโครต
แม่บ้าน

นางหนูเจียม หมีกุละ
แม่บ้าน

นางสำเนียง สุวรรณี
แม่บ้าน

นางสาวมาลัย ใสยะลาม
แม่บ้าน

นางสาวไพรวรรณ์ มาซา
แม่บ้าน

นางวินนา ทองกาสี
แม่บ้าน

นางพรทิพย์ ศิริโสม
แม่บ้าน

นางลำใย มะไลไธสงค์
แม่บ้าน

นางประทิน สมีแจ้ง
แม่บ้าน

นางติ๋ม จันทร์หนองแวง
แม่บ้าน

นางจันทร์ทิพมา บุญผิด
แม่บ้าน