ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ครูประจำชั้น ป.๕/๑
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูประจำชั้น ป.๑/๑

นางเกษร พิมพะทิตย์
ครูประจำชั้น ป.๒/๕

นางเกษร ศรีเทพ
ครูประจำชั้น ป.๓/๒

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูประจำชั้น ป.๓/๖

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูประจำชั้น ป.๔/๑

นางศิริลักษณ์ หวังชนะ
ครูประจำชั้น ป.๖/๓