ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเกษร ศรีเทพ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางศิริลักษณ์ หวังชนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเกษร พิมพะทิตย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5