กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประมวล เริ่มตระกูล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 086-2181057
อีเมล์ : Pra-muan-05@hotmail.com

นางสาวกฤตยา ชาวยศ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูชำนาญการ

นางสิริวิภา อุณชาติ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนีย์ โนนทะเสน
ครูชำนาญการ

นางกัลยา สินชัย
ครูชำนาญการ