ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูประจำชั้น ป.๔/๕
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี แสนไสย
ครูประจำชั้น ป.๑/๕

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้น ป.๒/๔

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้น ป.๒/๒

นางสาวธิติมา สิมพา
ครูประจำชั้น ป.๓/๓

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูประจำชั้น ป.๖/๑