กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพรรณี เสนไสย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 081-3920226

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูชำนาญการ

นางสาวสุนิสา แก่นโพธิ์ศรี
ครูชำนาญการ

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูชำนาญการ

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 086-7126314