ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูประจำชั้น ป.๔/๕
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรรณี แสนไสย
ครูประจำชั้น ป.๑/๕
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้น ป.๒/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้น ป.๒/๒
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวธิติมา สิมพา
ครูประจำชั้น ป.๓/๓
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูประจำชั้น ป.๕/๔
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูประจำชั้น ป.๖/๑
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1