ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสุวรรณ ฤทธิ์คำหาญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมยง แก้วกุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางพรรณี แสนไสย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกิ่งแก้ว โตมะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2