ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมปอง สุดใด
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.๕/๒
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9535455
อีเมล์ : suddai@hotmail.com
ที่อยู่ :
89 หมู่ 6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแ่ก่น 40110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล