ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกรวรรณ บาลยอ
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 0854504699
อีเมล์ : maysakra-2532@hotmail.com
ที่อยู่ :
299 หมู่ 1 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแ่ก่น 40110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล