ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววนิดา อุดรบูรณ์
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.๒/๓
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6647603
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
526/10 หมู่ 2 ซ.พุทธญาณ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล