ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการการเงิน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัธราภรณ์ บุญมีบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่มินิมาร์ท
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ปวส.
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8585582
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
629/39 ซอยประปา 1 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแ่ก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล