ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพารัตน์ เรืองเดช
ตำแหน่ง : ครูประจำชั้น ป.๒/๒
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3920226
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17 หมู่ 5 บ้านหนองผักตบ ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล