ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ธุรการการเงิน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การปฐมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
629/32 ซ.ประปา1 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไ่ผ่ จ.ขอนแก่น 40110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล