ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุรศักดิ์ วงษ์บุตร
ตำแหน่ง : ครูพิเศษว่ายน้ำ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สัตวศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4907970
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
65 หมู่ 1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล