ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสมฤดี สาวิสิทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8609519
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17 หมู่ 2 ต.โนนแดง อ.โนนสิลา จ.ขอนแก่น
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล