ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : บาทหลวงพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา เชื้อสีดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเลิศ แสงคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงานฝ่ายบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมรินทร์ ศรีทัพสกุลชาย
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางทวีรัส นิลดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนความสัมพันธ์กับชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ขันทะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงานอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมยง แก้วกุ่ม
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนบริหารงานปกครอง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน