ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : บาดหลวงเลิศอัมพร พรมผาย
ตำแหน่ง : ผู้รับมอบอำนาจทำการแทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0815920148
อีเมล์ : ploy_jai@live.com
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา เชื้อสีดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอำนวยพร จันทร์ภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานบุคลากร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมปอง สุดใด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางทวีรัส นิลดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานสัมพันธ์ชุมชน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม ขันทะ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานอาคารสถานที่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมยง แก้วกุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนงานปกครองฯ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน