คณะผู้บริหาร

บาดหลวงเลิศอัมพร พรมผาย
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815920148
อีเมล์ : ploy_jai@live.com