ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์
ผู้แทนรับใบอนุญาต,ผู้จัดการ

บาทหลวงพงษ์พันธ์ ม่วงมีรส
รองผู้จัดการ

นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา