ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 641/5 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-2009 โทรสาร 0-4332-9747 เนื้อที่ 14 ไร่ 28 ตารางวา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ซึ่งได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาจำนวน 1 หลัง และมีการบริหารจัดการโดยพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ บาทหลวงอานนท์ โกลาโซ เป็นผู้จัดการ นางสาววีณา กุลสิริมงคล เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบัน มีนักเรียน 1,298 คน บุคลากรและครู 59 คน

ปีการศึกษา 2519

           พระคุณเจ้าดูฮาร์ต แต่งตั้งให้ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูบริหารจัดการโรงเรียน ตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการซิสเตอร์หลุยมารีย์ สมเจตสเวตวิทย์ เป็นครูใหญ่ ปีการศึกษานี้มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นเพิ่มเติมจำนวน 1 หลัง ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน

ปีการศึกษา 2522

           ซิสเตอร์ลีซา ยินดีสุข เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2529

          ซิสเตอร์หัทยา นวชาติโฆษิต เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ
และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล เป็นครูใหญ่ ในปีการศึกษานี้ได้มีการสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นจำนวน 1 หลัง และอาคารประกอบโรง
อาหารจำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2536

                    ซิสเตอร์สุดา กิจประเสริฐ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ
          และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพลเป็นครูใหญ่ในปีการศึกษานี้ได้มีการปรับปรุง
          ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้อง ผู้จัดการ ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องคหกรรม

ปีการศึกษา 2536

         ซิสเตอร์สุดา กิจประเสริฐ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ
และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพลเป็นครูใหญ่ในปีการศึกษานี้ได้มีการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องผู้จัดการ ห้องธุรการห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคหกรรม โดยได้ตั้งชื่ออาคารเรียนนี้ว่า อาคารก้าวหน้าด้วยความรู้คู่คุณธรรม
ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งแรก

ปีการศึกษา 25392540 สร้างอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต สร้างรั้วรอบโรงเรียนและ

อาคารห้องสุขา

ปีการศึกษา 2541 ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน และตั้งชื่ออาคารปีติมหาการุญ

ปีการศึกษา 25422546
         โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักบริหารงาน-คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2544 รับการประเมินมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2545 ซิสเตอร์บุญเกื้อ รวีวงศ์ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ
และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา 2546 2550  พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เป็นผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงบัวทอง บุญทอด เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

          นายชโย เวชยันต์ เป็นผู้จัดการ

          นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล เป็นครูใหญ่

          ปีการศึกษา 2550 2552พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เป็นผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงบัวทอง บุญทอด เป็นผู้จัดการ/เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

            นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2553 พระคุณเจ้ายอด พิมพิสาร เป็นผู้รับใบอนุญาต

บาทหลวงประสิทธิ์ ไกรโหล เป็นผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

          นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2554
          บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
          บาทหลวงปิยพงษ์  ลือเลื่อง   ผู้จัดการ
          นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2555
          บาทหลวงปรีชา ศิลาโครต      ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
          บาทหลวง โกวิทย์ เจริญพงศ์   ผู้จัดการ
          นายทรงชัย ดาราศรี              เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2556
          บาทหลวงประวัติ  ญวนเหนือ   ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
          นายทรงชัย ดาราศรี              เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2559
          บาทหลวงไมตรี ทาสุวรรณ์      ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ
          นางพลอยใจ โจทย์ครบุรี        ผู้อำนวยการโรงเรียน