ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี
โรงเรียนตั้งอยู่เลขที่ 641/5 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4327-2009 โทรสาร 0-4332-9747
เนื้อที่ 14 ไร่ 28 ตารางวา

     โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ก่อตั้งโดยพระคุณเจ้าดูฮาร์ต ซึ่งได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นมาจำนวน 1 หลัง
และมีการบริหารจัดการโดยพระสงฆ์คณะพระมหาไถ่ บาทหลวงอานนท์ โกลาโซ เป็นผู้จัดการ นางสาววีณา กุลสิริมงคล เป็นครูใหญ่
เปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ปัจจุบัน มีนักเรียน 1,298 คน บุคลากรและครู 59 คน

ปีการศึกษา 2519
พระคุณเจ้าดูฮาร์ต แต่งตั้งให้ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูบริหารจัดการโรงเรียน ตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
และผู้จัดการซิสเตอร์หลุยมารีย์ สมเจตสเวตวิทย์
เป็นครูใหญ่
ปีการศึกษานี้มีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นเพิ่ม
เติมจำนวน 1 หลัง ชั้นล่างใช้เป็นห้องประชุมนักเรียน

ปีการศึกษา 2522
ซิสเตอร์ลีซา ยินดีสุข เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ และครูใหญ่

ปีการศึกษา 2529
ซิสเตอร์หัทยา นวชาติโฆษิต เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล เป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษานี้ได้มีการสร้าง
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นจำนวน 1 หลัง และอาคารประกอบโรงอาหารจำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2536
ซิสเตอร์สุดา กิจประเสริฐ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพลเป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษานี้ได้มีการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้อง ผู้จัดการ ห้องธุรการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องคหกรรม

ปีการศึกษา 2536
ซิสเตอร์สุดา กิจประเสริฐ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการ และนางสาวประยงค์ เหล่าจุมพลเป็นครูใหญ่
ในปีการศึกษานี้ได้มีการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนเป็นห้องผู้จัดการ ห้องธุรการห้องคอมพิวเตอร์ ห้องคหกรรม
โดยได้ตั้งชื่ออาคารเรียน
นี้ว่า อาคารก้าวหน้า ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่

ปีการศึกษา 2537
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ ได้รับรางวัลพระราชทานครั้งแรก

ปีการศึกษา 2539 2540
สร้างอาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต สร้างรั้วรอบโรงเรียนและ

อาคารห้องสุขา

ปีการศึกษา 2541
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน และตั้งชื่ออาคารปีติมหาการุญ

ปีการศึกษา 2542 2546
โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักบริหารงาน-คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปีการศึกษา 2543
โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานครั้งที่ 2

ปีการศึกษา 2544
รับการประเมินมาตรฐาน

ปีการศึกษา 2545
ซิสเตอร์บุญเกื้อ รวีวงศ์                     เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ

นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล             เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา 2546 2550 
พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร                 เป็นผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงบัวทอง  บุญทอด               เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นายชโย  เวชยันต์                            เป็นผู้จัดการ
นางสาวประยงค์  เหล่าจุมพล             เป็นครูใหญ่

ปีการศึกษา 2550 2552
พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร                เป็นผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงบัวทอง  บุญทอด              เป็นผู้จัดการ/เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวประยงค์  เหล่าจุมพล             เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2553
พระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร              เป็นผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงประสิทธิ์ ไ กรโหล          เป็นผู้จัดการ/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
นางสาวประยงค์  เหล่าจุมพล          เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2554
บาทหลวงโกวิทย์ เจริญพงศ์          ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวงปิยพงษ์  ลือเลื่อง           ผู้จัดการ
นางสาวประยงค์ เหล่าจุมพล          เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2555
บาทหลวงปรีชา ศิลาโครต             ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
บาทหลวง โกวิทย์ เจริญพงศ์         ผู้จัดการ
นายทรงชัย ดาราศรี                      เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2556
บาทหลวงประวัติ  ญวนเหนือ          ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ
นายทรงชัย ดาราศรี                       เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีการศึกษา 2559 - 2562
บาทหลวงไมตรี  ทาสุวรรณ์            ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
นางพลอยใจ  โจทย์ครบุรี              ผู้อำนวยการโรงเรียน         

ปีการศึกษา 2563 - ปัจจุบัน
บาทหลวงเลิศอัมพร  พรมผาย       ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ
นางพลอยใจ  โจทย์ครบุรี              ผู้อำนวยการโรงเรียน