ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/08/2012
ปรับปรุง 11/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 889219
Page Views 1260821
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 English Camp ป.1-3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และเนตรนารี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
11 ต.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูมหาไถ่บ้านไผ่ เมืองพล
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
29 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพร้อมรับผลการเรียน 
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

อาคารห้องประชุม 70 ปี ห้องเรียนด้านข้างอาคารห้องประชุม 70 ปี โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์
19 พ.ย. 59 วัดแม่พระฟาติมา อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
21 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 กิจกรรมรวม 21-30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
25 พ.ย. 59 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี พิธีถวายราชสดุดี
02 ธ.ค. 59 กีฬาสีโรงเรียน
13 ธ.ค. 59 ประชุมประจำเดือน
14 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 กิจกรรมรวม 14 - 30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังการสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน

22 ธ.ค. 59 นักเรียนเลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
26 ธ.ค. 59 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
06 ม.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
11 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 3
13 ม.ค. 60 งานวันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 60 ฉลองวัดแม่พระอำเภอบ้านไผ่
16 ม.ค. 60 วันครู
18 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 กิจกรรมรวม 18 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
23 ม.ค. 60 ถึง 24 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
27 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบครั้งที่ 3
03 ก.พ. 60 ประชุมประจำเดือน
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
10 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบครั้งที่ 4
20 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 กิจกรรมรวม 20 - 28
- ส่งสมัดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน
23 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.1-2
24 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.3-4
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกานใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (LAS)
01 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
03 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
06 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- ส่งเอกสารการประเมินทุกอย่าง
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
08 มี.ค. 60 ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
นักเรียนชั้น ป.1-2, 4-6  ปิดภาคเรียน 
09 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 มี.ค. 60 English Camp นักเรียนชั้น ป.1/3 (MEP)
20 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้น ป.1-4 อาคาร 75 ปี
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 กิจกรรมรวม 20 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
21 มี.ค. 60 รับเกียรติบัตรครูแดร์, รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา, รับเกียรติบัตรเรียนดี/คุณธรรมดีเด่น ป.1-6
22 มี.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 คณะครูทัศนศึกษาประจำปี/เสริมขวัญและกำลังใจ
27 มี.ค. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) นักเรียน ป.1 นักเรียนใหม่ทุกคน และ ป.2-6
31 มี.ค. 60 จำหน่ายหนังสือ, ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียน ป.1-6 เวลา 08:30-15:00 น.
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น