ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 59 ถึง 05 ต.ค. 59 English Camp ป.1-3
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
06 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ และเนตรนารี
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
11 ต.ค. 59 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ครูมหาไถ่บ้านไผ่ เมืองพล
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
29 ต.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นพร้อมรับผลการเรียน 
17 พ.ย. 59 ถึง 18 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่

อาคารห้องประชุม 70 ปี ห้องเรียนด้านข้างอาคารห้องประชุม 70 ปี โรงอาหาร ห้อง เวทีโรงอาหาร อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์
19 พ.ย. 59 วัดแม่พระฟาติมา อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
21 พ.ย. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 กิจกรรมรวม 21-30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
25 พ.ย. 59 กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี พิธีถวายราชสดุดี
02 ธ.ค. 59 กีฬาสีโรงเรียน
13 ธ.ค. 59 ประชุมประจำเดือน
14 ธ.ค. 59 ถึง 30 ธ.ค. 59 กิจกรรมรวม 14 - 30
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังการสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน

22 ธ.ค. 59 นักเรียนเลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
23 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันคริสต์มาส
26 ธ.ค. 59 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
06 ม.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
11 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 3
13 ม.ค. 60 งานวันเด็กแห่งชาติ
14 ม.ค. 60 ฉลองวัดแม่พระอำเภอบ้านไผ่
16 ม.ค. 60 วันครู
18 ม.ค. 60 ถึง 31 ม.ค. 60 กิจกรรมรวม 18 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
23 ม.ค. 60 ถึง 24 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
27 ม.ค. 60 ประกาศผลสอบครั้งที่ 3
03 ก.พ. 60 ประชุมประจำเดือน
04 ก.พ. 60 สอบ O-Net
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
10 ก.พ. 60 ส่งข้อสอบครั้งที่ 4
20 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 กิจกรรมรวม 20 - 28
- ส่งสมัดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ / กิจกรรม / การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง / ระเบียบวินัยนักเรียน / ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน / ตรวจหนังสือ / สมุดนักเรียน
23 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.1-2
24 ก.พ. 60 การประเมินการอ่านเขียน สพป.ขอนแก่นเขต 2 นักเรียนชั้น ป.3-4
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกานใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2559 (LAS)
01 มี.ค. 60 ประชุมประจำเดือน
03 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
06 มี.ค. 60 ถึง 17 มี.ค. 60 จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- ส่งเอกสารการประเมินทุกอย่าง
06 มี.ค. 60 ถึง 07 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้ครั้งที่ 4/2559 นักเรียนชั้น ป.1-6
08 มี.ค. 60 ทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
นักเรียนชั้น ป.1-2, 4-6  ปิดภาคเรียน 
09 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
10 มี.ค. 60 English Camp นักเรียนชั้น ป.1/3 (MEP)
20 มี.ค. 60 ประกาศผลสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 4 นักเรียนชั้น ป.1-4 อาคาร 75 ปี
20 มี.ค. 60 ถึง 31 มี.ค. 60 กิจกรรมรวม 20 - 31
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม/หัวหน้าสาย
- ส่งบันทึกการประชุม
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู/ธนาคารความดี
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม/การสอน
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
- งานปกครอง/ระเบียบวินัยนักเรียน/ความสะอาด
- งานระบบช่วยเหลือนักเรียน/ตรวจหนังสือ/สมุดนักเรียน
21 มี.ค. 60 รับเกียรติบัตรครูแดร์, รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา, รับเกียรติบัตรเรียนดี/คุณธรรมดีเด่น ป.1-6
22 มี.ค. 60 ถึง 25 มี.ค. 60 คณะครูทัศนศึกษาประจำปี/เสริมขวัญและกำลังใจ
27 มี.ค. 60 ถึง 12 เม.ย. 60 เรียนปรับพื้นฐานและเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) นักเรียน ป.1 นักเรียนใหม่ทุกคน และ ป.2-6
31 มี.ค. 60 จำหน่ายหนังสือ, ชุดนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ นักเรียน ป.1-6 เวลา 08:30-15:00 น.
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกระดับชั้น
18 พ.ค. 60 พิธีมิสซานักเรียนและกิจกรรมรับน้องใหม่
20 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560
22 พ.ค. 60 ถึง 31 พ.ค. 60 โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน / สำรวจเด็กรายบุคคล
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- สำรวจคัดกรองนักเรียน

01 มิ.ย. 60 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน
02 มิ.ย. 60 เลือกตั้งประธานนักเรียน
08 มิ.ย. 60 มิสซานักเรียน / กิจกรรมไหว้ครู
14 มิ.ย. 60 ประชุมนิเทศการวัดผลประเมินผล
- ประชุมนิเทศการวัดผลประเมินผล
- ฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนพูด ทุกกลุ่มสาระ
- สอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิบัติจริง ทำโครงงานทุกกลุ่มสาระ


15 มิ.ย. 60 ถึง 19 มิ.ย. 60 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- กิจกรรมรักการอ่าน - สัปดาห์ภาษาไทย / ทุกกลุ่มสาระส่งโครงงาน
- จัดกิจกรรมทักษะภาษาไทย ฝึกอ่าน ฝึกคัดลายมือฝึกเขียน ฝึกการแสดงออก
- โครงการห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ

20 มิ.ย. 60 ส่งข้อสอบตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 1
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันน้อมรำลึกครูกลอนสุนทรภู่
27 มิ.ย. 60 ถึง 30 มิ.ย. 60 โครงการฟังมิสซาทำบุญ / นำของบริจาคผู้ยากไร้
- โครงการฟังมิสซาทำบุญ / นำของบริจาคผู้ยากไร้
- โครงการสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีมีความสุข
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก - ส่งสมุดพบแม่ครู
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

03 ก.ค. 60 ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
07 ก.ค. 60 โครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
08 ก.ค. 60 แห่เทียนเข้าพรรษา
- แห่เทียนเข้าพรรษา
- นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดศรีบุญเรือง บ้านเกิ้ง
11 ก.ค. 60 ถึง 14 ก.ค. 60 จัดสัปดาห์พุทธศาสตร์
- จัดสัปดาห์พุทธศาสตร์
- โครงการร่วมทำบุญใส่บาตร
- กิจกรรมมิสซาบริจาคช่วยเหลือ

17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระ
- กิจกรรมสอนแบบบูรณาการ เก็บผลงานนักเรียน
- โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกลุ่มสาระ
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการพัฒนาระบบวัด ประเมินผลการเรียนรู้
- เตรียมงานวันแม่ / นิทรรศการวิชาการ
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบภาคความรู้ (ตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
27 ก.ค. 60 ถึง 31 ก.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
29 ก.ค. 60 กิจกรรมวันภาษาไทย
01 ส.ค. 60 ประชุมประจำเดือนสิงหาคม
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 เตรียมงานวันแม่ / นิทรรศการวิชาการ
11 ส.ค. 60 จัดกิจกรรมวันแม่ และนิทรรศการแสดงผลงานทุกกลุ่มสาระ / กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
17 ส.ค. 60 ถึง 18 ส.ค. 60 นำนักเรียนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ขอนแก่น
19 ส.ค. 60 ถึง 26 ส.ค. 60 กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- โครงการร่วมทำบุญใส่บาตร
- กิจกรรมบริจาคช่วยเหลือ
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมสอนแบบบูรณาการ เก็บผลงานนักเรียน
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

21 ส.ค. 60 ประกาศผลสอบ ภาคความรู้ ครั้งที่ 1
25 ส.ค. 60 ประชุมจัดกิจกรรมกีฬาสี
28 ส.ค. 60 ส่งข้อสอบวัดความรู้ ครั้งที่ 2
28 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

01 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือนกันยายน
04 ก.ย. 60 ถึง 08 ก.ย. 60 โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- โครงการนิเทศ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
- นิเทศติดตามการใช้สื่อการเรียนการสอน

18 ก.ย. 60 ถึง 22 ก.ย. 60 เตรียมการกิจกรรมกีฬาสีประจำปี
25 ก.ย. 60 ถึง 28 ก.ย. 60 โครงการพัฒนางานด้านวิชาการตามนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- โครงการพัฒนางานด้านวิชาการตามนโยบายอุดหนุนค่าใช้จ่ายการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
- โครงการออกเยี่ยมบ้าน
- โครงการคุณธรรมส่องทางเสริมสร้างปัญญา

25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- รายงานเพื่อการวิจัยพัฒนา
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- รายงานตนเองภาคเรียนที่ 1
25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งบันทึกการประชุม
29 ก.ย. 60 มิสซานักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
02 ต.ค. 60 ประชุมประจำเดือนตุลาคม
03 ต.ค. 60 ถึง 05 ต.ค. 60 สอบประจำภาคเรียนที่ 1
05 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 กรอกคะแนนในระบบอินโฟโปร
09 ต.ค. 60 ถึง 13 ต.ค. 60 กิจกรรม English Camp
- กิจกรรม English Camp
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ตรวจสมุดงาน / ผลงาน
- ส่งสมุดบันทึกติดตามการจัดการเรียนการสอน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ

10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1
16 ต.ค. 60 ถึง 20 ต.ค. 60 ส่งแบบเก็บผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
- ส่งแบบเก็บผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะ
- พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม / วิชาการ
- กิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนวิชาการ
- บุคลากรปฏิบัติงาน
- ประชุมครู จัดห้องเรียน ศูนย์การเรียนพัฒนาครู

22 ต.ค. 60 ทำพวงมาลา
23 ต.ค. 60 ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช
31 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง / พบครูประจำชั้น
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนรับผลการเรียน
02 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน
03 พ.ย. 60 ร่วมกิจกรรมกับชุมชน วันลอยกระทง
20 พ.ย. 60 ส่งข้อสอบครั้งที่ 3
21 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 ส่งสมดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมดบันทึกการอ่าน
ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- โครงการชีวิตมีค่า ห่างไกลยาเสพติด
24 พ.ย. 60 กิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปี 2560
28 พ.ย. 60 ถึง 30 พ.ย. 60 นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
01 ธ.ค. 60 ประชุมประจำเดือนธันวาคม
02 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 60 กิจกรรมเนื่องในวันพ่อร่วมลงนามถวายพระพร
19 ธ.ค. 60 ถึง 30 ธ.ค. 60 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
22 ธ.ค. 60 นักเรียนเลี้ยงฉลองต้อนรับเทศกาลวันคริสต์มาสและวันปีใหม่
23 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
26 ธ.ค. 60 ถึง 27 ธ.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ
03 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือนมกราคม
10 ม.ค. 61 ถึง 13 ม.ค. 61 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 3
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
16 ม.ค. 61 กิจกรรมวันครู
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตสอบเข้า ม.1 (ติว)
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตสอบเข้า ม.1 (ติว)
- โครงการเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการทุกกลุ่มสาระ
26 ม.ค. 61 ถึง 31 ม.ค. 61 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย
01 ก.พ. 61 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ / ส่งข้อสอบครั้งที่ 4
06 ก.พ. 61 ถึง 10 ก.พ. 61 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
- กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
20 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 โครงการพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผล
- โครงการพัฒนาระบบวัดผล ประเมินผล
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย

27 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบวัดความรู้ ครั้งที่ 4
01 มี.ค. 61 ประชุมประจำเดือนมีนาคม
05 มี.ค. 61 ถึง 20 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- จัดทำเอกสารการวัดผลประเมินผล
- ส่งเอกสารการประเมินทุกอย่าง

19 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ส่งสมุดบันทึกการอ่าน
- ประชุมทีมคุณภาพ ประชุมหัวหน้าสาระทุกกลุ่ม / ส่งบันทึกการประชุม
- ส่งแผนการสอนและแผนหลังสอน
- รายงานการวิจัย
- รายงานการประเมินตนเอง
- รายงานโครงการ
- รายงานการช่วยเหลือเด็กอ่านไม่ออก
- ส่งสมุดพบแม่ครู 
- ส่งผลการสอบตามสภาพจริง
- คณะผู้บริหาร นิเทศ ติดตาม งาน / โครงการ
- พัฒนางานตามโครงการของแต่ละฝ่าย

21 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคความรู้ ครั้งที่ 4
23 มี.ค. 61 กิจกรรม มหาไถ่สัมพันธ์
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 คณะครูทัศนศึกษาประจำปี / เสริมขวัญและกำลังใจ