ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารก้าวหน้าด้วยความรู้ คู่คุณธรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระคุณเจ้าดูฮาร์ต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..